P3170024

Erfdelen

Over passieve huizen en actieve bewoners

 

 

Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleiner willen wonen1 en de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Bovendien signaleren we dat in Nederland per dag vijf boerderijen leeg komen. De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouw volumes gaat.2 We denken met dit model een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. 

Het duurzaamste Knooperf van Nederland
Dat is onze ambitie. Samenwerken en aandacht voor elkaar zijn de sociale uitgangspunten. Passief en low tech is de bouwkundige insteek. Bovendien kunnen we door het delen van spullen en verantwoord water- en energiegebruik een mooie bijdrage leveren. Bij duurzaam gaat het om een betere wereld voor onszelf en de generaties na ons.
 
Het bevorderen van kennisuitwisseling is een afgeleid maar niet onbelangrijk doel. Daarom is deze site gemaakt en zijn we graag bereid onze ervaringen met anderen te delen. 
 
 
Op de Veldhuis pagina is te zien hoe de pilot zich ontwikkelt.
 
 
Ontzorgen
Nu er zoveel belangstelling blijkt te bestaan van burgers en overheden voor het Erfdelen concept ligt het voor de hand om die mensen te gaan ontzorgen. Wat we daaronder verstaan is het volgende. De belangstellenden krijgen een enquête waarin ze kunnen noteren wat ze belangrijk vinden in hun eigen woongroep. En we zoeken experts die deskundig zijn op de diverse deelterreinen. Dus op het gebied van groepsbegeleiding, duurzaam bouwen, financiering, juridische mogelijkheden, overheidsbeleid, enz.       Een optie is ook dat we een kant en klaar pakket ontwikkelen waarmee woongroepen aan de slag kunnen. En zelfs bouwpakketten voor woningen zijn denkbaar. We houden u op de hoogte.
 
 

Overzicht

Het gaat hier om een concept 3 voor samen wonen rond een erf in kleinschalige energie leverende woningen en gezamenlijk gebruik van de bestaande boerderij.

 

1 Het CBS zegt over de woonbehoefte van de sterk groeiende groep ouderen: “Gelijkvloers, geen drempels en liefst op een manier dat ze niet vereenzamen en ook voor elkaar kunnen zorgen”. De verwachting is dat er in 2040 bijna vijf miljoen 65 plussers zijn in Nederland. Zie ook https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/26/mooi-oud-worden-is-niet-jong-blijven-10222214-a1560507

2 Cijfers hierover komen van Alterra. Zij combineren de leeftijd van een agrariër met de vraag of hij een opvolger heeft en koppelen dat aan de bebouwing op het erf.  Dat levert een getal op, maar niet waar die VAB's (vrijkomende agrarische bebouwing) precies staan. Dat is ivm privacy niet beschikbaar. In de praktijk kan het dus nog best ingewikkeld zijn om leegstand op te sporen.

We zijn medio 2015 gestart met de ontwikkeling en werken op dit moment onze plannen verder uit, om vervolgens de pilot te bouwen. We zien mogelijkheden om dit concept landelijk uit te rollen en onderzoeken verschillende financieringsopties en de haalbaarheid om het ook geschikt te maken voor andere doelgroepen en minder draagkrachtigen.