P3170024

Erfdelen

 

                                     

                         sallandkaart02940px

Erfdelen

Sinds deze site online is, hebben honderden belangstellenden uit het hele land zich gemeld. Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland spreekt velen aan. De meest populaire voorkeursregio is Overijssel en met name Salland. Als tevreden bewoners van deze regio verbaast ons dat geenszins.

Het toeval wil dat er een groot aantal interessante locaties vrijkomt, de boerenerven. En we zien meer ontwikkelingen die samen-woonprojecten op voormalige boerenerven de komende jaren kansrijk maken: https://www.erfdelen.nl/erfdelen-nl

Maar we constateren ook dat er nog obstakels zijn op weg naar geslaagde transities en dat brengt ons bij de Proeftuin Erfdelen Salland (Living Lab Erfdelen).

Huidige situatie

Er zijn in Nederland nog heel weinig kleinschalige (vijf tot tien huishoudens) woonerven gerealiseerd en dat heeft alles te maken met het feit dat het ingewikkeld is. Het gaat over beleid, groepsvorming, juridische zaken, financiering, duurzaam bouwen, enz. Ook de aandacht voor de huidige bewoners op het platteland, het omringende landschap en het erfgoed vereisen een zorgvuldige benadering.

Voor dergelijke projecten is volgens de huidige regels meestal een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat het zover is, moet er geïnvesteerd worden en zullen banken nog niet genegen zijn om te financieren wegens onvoldoende zekerheid.

Doelstelling

Om ervaring op te doen met het vlot en goed realiseren van dit soort kleinschalige woonprojecten, kiezen we voor een proeftuin opzet. Salland is daarvoor zeer geschikt vanwege de vooruitstrevende overheden (Provincie en Gemeenten), de overzichtelijke schaal, de beschikbaarheid van erven en de grote belangstelling om te wonen in dit gebied. Door met alle relevante partijen een model te ontwikkelen, laten we de rest van het land zien dat zoiets kan werken als er goed wordt samengewerkt.

Startbijeenkomst

Op 5 maart organiseerden we voor de betrokken partijen een startbijeenkomst in het stadhuis van Deventer. De deelnemers waren ambtelijk vertegenwoordigers van vier gemeenten en de provincie, een bank, rentmeesters, woningbouwcorporaties, Leader, een adviesbureau en de hoogleraar bouwkunde die het onderzoek leidt naar dit soort ruimtelijke ontwikkelingen.

 

IMG 1554

 

2018 - 2019

Er zijn drie onderwerpen waaraan op dit moment gewerkt wordt: onderzoek, financiering en realisatie.

- Van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen kregen we de onderzoeksopzet en die ziet er goed uit.
- Voor financiering is Provinciale Staten actief aan het meedenken en is aan GS gevraagd dat ook te doen. De Provincie heeft in november twee miljoen euro beschikbaar gesteld om knelpunten op te lossen.
- Een groep aanpakkers is bezig om de uitvoering voor te bereiden.

De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat er in 2019 projecten gerealiseerd kunnen worden, ook al omdat enkele woongroepen een heel eind op streek zijn en in diverse gemeenten aan beleidswijziging gewerkt wordt (zie onder).

 

Beleidsvernieuwing

Uit de Woonvisie 2018 Deventer:

"We willen ruimte bieden om in te spelen op deze kwalitatieve woonvraag door het benutten van inbreidingslocaties en hergebruik van bestaande panden in de kernen en transformatie van karakteristieke, leegstaande of leegkomende panden en erven in het buitengebied. We staan open voor kleinschalige burgerinitiatieven en innovatieve ideeën die met name gericht zijn op betaalbaar wonen voor starters, het langer zelfstandig blijven wonen en de leefbaarheid in de kernen en op het platteland.”

"Wet- en regelgeving zijn statisch en kunnen goede wooninitiatieven in de weg staan. Om optimaal te kunnen inspelen op kansen die bijdragen aan de ambities en opgaven van deze Woonvisie, willen we daarvoor, binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben, ruimte en flexibiliteit bieden om te experimenteren met innovatieve woonconcepten en ideeën.”

 

Ook de Gemeente Raalte ontwikkelt nieuw beleid:

"Er kunnen andere woningtypen worden gebouwd dan de (nu gebruikelijke) vrijstaande woningen mits deze passen in het gemeentelijk woonbeleid. Bijvoorbeeld: woonvormen met meerdere generaties op één erf, knooperven, kleinere wooneenheden in één gebouw of een tweede bedrijfswoning. De woonvorm moet qua verschijningsvorm / ontwerp passen in het buitengebied (bijv. geen rijwoningen, maar meerdere woningen in een boerderijvorm).”

 

Olst-Wijhe:

"Het splitsen van woonboerderijen kan alleen als de boerderij is aangemerkt als karakteristiek. Alleen als een voormalig agrarisch bedrijf met landschapsontsierende bebouwing een kwaliteitsimpuls krijgt (bedrijfsbebouwing slopen, erf opruimen en landschappelijk herinrichten, etc) zijn er kansen voor realisatie meerdere wooneenheden (= ontwikkelruimte)  in vml. boerderij ter compensatie hiervan."

 

Rijssen-Holten:         

"De gemeente ziet mogelijkheden in vrijkomende agrarische bedrijfswoningen.
Daarbij zet de gemeente in op een kwaliteitsverbetering van de agrarische erven bij een transformatie naar wonen. Dat betekent dat de nieuwe erven een goede uitstraling krijgen, overbodige bebouwing (zoals stallen) wordt gesloopt en de erven goed worden ingepast in de landschappelijke karakteristiek."

 

Poster